Линеен сифон (1)

Подов сифон (1)

Сифон за мивка (2)